Click here for the English version of the General Terms and Conditions.

Inleiding

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen: 

Deel A: een algemeen deel
Deel B: Gebruik Warp Studio Platform en apps

Algemeen deel A

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Warp Studio: het geheel van diverse modules van de website, internetportaal en mobile apps, functionaliteiten e.d. ten behoeve van de die ieder afzonderlijk als ook gezamenlijk onder de naam Warp Studio wordt aangeboden;

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie een Overeenkomst is aangegaan;

Medewerker: een werknemer van Opdrachtgever, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever; 

Klant: een klant van Opdrachtgever die in de rol van Trainee een training volgt via de App;

Gebruiker: iedere Gebruiker van het Warp Studio een van de Apps, zijnde Manager of Trainee;

Manager: is een Gebruiker die in de Warp portal virtual reality trainingen kan ontwikkelen middels scenario’s en een Gebruiker met Managersrechten die door Opdrachtgever is benoemd tot Manager van de omgeving van Opdrachtgever;

Account : individuele registratie bij Warp Studio die voorziet in toekenning van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges op het platform of de app;

Diensten : alle door Aanbieder ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten inzake het ontwikkelen en beschikbaar stellen van Warp Studio, de apps, en Software alsmede alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, die Aanbieder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

App: een App waarmee door Gebruikers de op het platform ontwikkelde virtual reality training kunnen volgen;

Scenario : een virtual reality Scenario is een niet-lineair netwerk van keuzes, mogelijkheden, interactie elementen en richtingen die samen de virtual reality interactieve omgeving beschrijft;

Trainee: is een Gebruiker, dit kan tevens een medewerker zijn van Opdrachtgever, die middels de App virtual reality trainingen kan volgen;

Consultancy diensten:  Advies, training- of softwareontwikkelingwerkzaamheden die worden uitgevoerd door aanbieder in opdracht van opdrachtgever in aanvulling of in afwijking van de functionaliteiten van de Warp Studio portal, dan wel het ontwikkelen en/of ontwerpen van een Scenario door Aanbieder en/of het filmen en editen van van 360˚ film  op verzoek van Opdrachtgever; 

Plan: Een Plan bestaande uit een aantal af te nemen functionaliteiten voor een bepaald bedrag per maand, waarmee de diensten van Warp Studio worden betaald;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Aanbieder en Opdrachtgever tot het verrichten dan wel leveren van Diensten;

SLA: Service Level Agreement, waarin de kwaliteit en garanties van Warp Studio alsmede het beveiligingsniveau staan beschreven;

Aanbieder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Warp Industries B.V. en alle gelieerde handelsnamen zoals bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6833548, gevestigd aan de Molengraaffsingel 12 2629 JD te Delft.

Voorwaarden : deze algemene voorwaarden van Aanbieder.

Artikel 2. Toepasselijkheid en naleving Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Aanbieder bestaan uit een Algemeen deel A, aangevuld met meer specifieke delen deel B voor het gebruik van het Warp Studio en deel C voor het aanbieden van consultancy diensten door Aanbieder. Het Algemeen deel A is van toepassing op elke offerte, overeenkomst of aanbieding die Aanbieder doet.
Het algemene deel A is tevens van toepassing deel B en/of deel C.
In de offerte wordt vermeld welke delen B en/of C van deze voorwaarden naast deel A van toepassing zijn op de overeenkomst.
In het geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen deel A en de specifieke modules B en/of C prevaleren de laatste.
Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing.
Aanbieder accepteert alleen de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever als de Aanbieder dit schriftelijk in de offerte heeft bevestigd. Staat er niets in de offerte opgenomen, dan verwerpt Aanbieder expliciet de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. Ook al gaat Aanbieder akkoord met de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden, dan gelden altijd deel A en B. In geval van tegenstrijdigheid van de bepalingen van Deel A en B met de inkoopvoorwaarden, dan prevaleren de artikelen uit Deel A en B van deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en offerte

Alle offertes en prijsopgaven van Aanbieder zijn geheel vrijblijvend.
Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Aanbieder komt tot stand indien en voor zover Aanbieder een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Aanbieder uitvoering aan een opdracht wordt gegeven en Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering van de opdracht en/of een aanbetaling doet, dan wel online de overeenkomst sluit door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Aanbieder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.  Duur en beëindiging Overeenkomst

Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde termijn gesloten.
Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden.

Artikel 5.  Overmacht

Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Aanbieder ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Aanbieder. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Indien Opdrachtgever als gevolg van overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen, is Aanbieder gerechtigd na een periode van 14 dagen de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De verplichting tot betaling door Opdrachtgever blijft echter onverkort van kracht tot het tijdstip van beëindiging.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Iedere eventuele aansprakelijkheid van Aanbieder uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, is te allen tijde beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan éénmaal de factuurwaarde. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. Iedere aansprakelijkheid van Aanbieder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Als Aanbieder verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een dergelijke verzekering van Aanbieder in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
Onder directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan: - redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Aanbieder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op initiatief van Opdrachtgever is of wordt ontbonden. - redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe vermogensschade in de zin van deze Voorwaarden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden is Opdrachtgever/Gebruiker aansprakelijk voor alle daaruit voor Aanbieder voortvloeiende schade.
Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze Voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Aanbieder.
Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem aan Aanbieder of een derde verstrekte data, gegevens, instructies of adviezen of door hem ten behoeve van Aanbieder of een derde verrichte diensten en handelingen.
Aanbieder dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aanbieder vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
De Beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor derden, indien Aanbieder gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7.  Intellectuele Eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de Software en Warp Studio (met inbegrip van alle doorontwikkelingen/uitbreidingen/aanpassingen) komen bij uitsluiting toe aan Aanbieder.
Verlening van de Diensten houdt geen overdracht in van enig recht van intellectuele eigendom op de Diensten. Opdrachtgever en/of Gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Gebruiker/Eindgebruiker volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
De door Gebruikers ingevoerde of aangemaakte scenario’s en/of gegevens zijn eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in gerechtigd te zijn tot het invoeren en/of aanleveren van dergelijke documenten en/of gegevens en/of materialen en dat dergelijke documenten en/of gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien Opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, dan vrijwaart Opdrachtgever Aanbieder voor de schade, indien Aanbieder voor deze schade wordt aangesproken.

Artikel 8. Geheimhouding

Opdrachtgever is verplicht alle informatie die zij op enigerlei wijze van Aanbieder verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met Warp Studio en/of de Diensten, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of daarin geen inzage geven aan derden.Aanbieder zal de gegevens -die door Opdrachtgever aangegeven zijn vertrouwelijk te zijn- strikt vertrouwelijk houden.
Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst of er vooraf toestemming is gegeven tot publicatie.

Artikel 9. Privacy & gegevensverwerking

Het gebruik van Diensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen.
In het geval Aanbieder voor Opdrachtgever persoonsgegevens van derden verwerkt wordt Opdrachtgever aangemerkt als verantwoordelijke en Aanbieder als bewerker. Tenzij anders overeengekomen wordt deze bepaling in de algemene voorwaarden aangemerkt als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever Aanbieder opdracht om persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Diensten. Een dergelijke verwerking zal Aanbieder uitsluitend uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Opdrachtgever staat ervoor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens van derden is en wordt voldaan aan de Wbp en de AVG. Opdrachtgever stelt Aanbieder schadeloos en vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden in verband een overtreding van de Wbp en/of de AVG die niet geheel aan Aanbieder is toe te rekenen.
Alle Gebruikers die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding in achtnemen ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
Aanbieder zal technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Aanbieder maakt gebruikt van Servers die zich in de EER/EU ruimte bevinden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar Aanbieder is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Deel B: Gebruik platform

Artikel 1. Toepasselijkheid

De bepalingen van dit specifieke deel zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de algemene bepalingen zoals omschreven in A. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Algemene deel en de bepalingen van dit specifieke deel voor het gebruik van het Warp Studio platform prevaleren deze laatste.
Opdrachtgever is er volledig verantwoordelijk voor dat de Gebruikers instemmen met de Voorwaarden.
Aanbieder mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Opdrachtgever en Gebruikers wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen via Warp Studio de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van Warp Studio, wordt Opdrachtgever en/of Gebruiker geacht de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Artikel 2.  Diensten

Aanbieder zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Diensten verlenen. Aanbieder zal Opdrachtgever daartoe de URL van Warp Studio verstrekken, zodat daarin door de Manager Accounts kan worden aangemaakt ten behoeve van de Gebruikers (Managers of Trainee). Hiermee kan de Manager, ten behoeve van alle Gebruikers, de omgeving van Opdrachtgever configureren en beheren.
Opdrachtgever mag de Diensten door de Gebruikers binnen of buiten de organisatie laten gebruiken. Alle individuele Gebruikers dienen separaat als Manager of als Trainee in de omgeving van Opdrachtgever te zijn aangemaakt.
Aanbieder zal de Diensten verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien Aanbieder een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voorzover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en worden vooraf geplande en in de SLA beschreven onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat Warp Studio op afstand, via het internet bereikbaar is op de aan Opdrachtgever verstrekte URL en dat Warp Studio daadwerkelijk aangeboden wordt op de server. De beschikbaarheid en de daarbij behorende SLA wordt apart overeengekomen.
Aanbieder heeft het recht Warp Studio van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Aanbieder zal zich inspannen om eventuele fouten in Warp Studio op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld.
Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst eindigt het gebruiksrecht op de Diensten met onmiddellijke ingang.

Artikel 3.  Account

Toegang tot Warp Studio voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account, dan wel het gebruik van een app van Warp Studio. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle met of via het Account of via de Mobile app verrichte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan. 

Gebruiker dient eigen persoonlijke gegevens of van Opdrachtgever te verstrekken tijdens het inlog- en autorisatieproces.

De gegevens als bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.

Het Account is gekoppeld aan een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat een derde onbevoegd gebruikersnaam en/of wachtwoord gebruikt, dient Gebruiker onverwijld contact op te nemen met Aanbieder. Opdrachtgever en/of Gebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen Account gebeurt.

Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan om het Account of de Mobile app te gebruiken voor illegale of concurrentie doeleinden. 

Wanneer bij een Account handelingen plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in deze Voorwaarden heeft Aanbieder het recht om het desbetreffende Account per direct op te heffen en te verwijderen. Aanbieder is dan niet aansprakelijk voor het niet meer toegankelijk zijn van het Account of de verwijderde inhoud. 

Aanbieder maakt geen backups van verwijderde inhoud door Opdrachtgever op het platform, zoals maar niet beperkt tot delen van een scenario of VR training. Aanbieder is niet aansprakelijk als Opdrachtgever inhoud verwijderd heeft. 

Artikel 4.  Rechten en verplichtingen Gebruikers

Gebruiker staat er jegens Aanbieder voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van Warp Studio en/of de Diensten en om te handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
Gebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van het internet en van Warp Studio verwacht mag worden. In het bijzonder dient Gebruiker zich te houden aan de Nederlandse wetgeving alsmede aanvullende voorwaarden en voorschriften.
Het is Gebruiker niet toegestaan documenten en/of gegevens en/of materialen te plaatsen dan wel handelingen te verrichten welke in strijd zijn met de Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Eveneens zal Gebruiker geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder of derden.
Het resultaat van niet-toegestane handelingen als vermeld in dit artikel zal naar het vrije oordeel van Aanbieder onmiddellijk van Warp Studio worden verwijderd c.q. gecorrigeerd, voorts behoudt Aanbieder zich het recht voor om de schade op Opdrachtgever te verhalen.
Gebruikers loggen altijd in op de meest recente versie van Warp Studio, of de meest recente versie van de Mobile App. Gebruikers dienen de Mobile App regelmatig te updaten en dit zo spoedig mogelijk na het aanbieden van een update de update uitvoeren.
Gebruikers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende reken- en opslagcapaciteit op de apparaten om video’s af te spelen en een werkende internetverbinding. Indien deze storingen heeft, of tijdelijk niet bereikbaar is Aanbieder niet aansprakelijk voor het niet doorkomen van performances of scores of andere berichten.

Artikel 5. Duur & beëindiging

De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en is per direct opzegbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na opzegging zal het account aan het einde van die maand beëindigd worden.
Opdrachtgever kan ervoor kiezen om een twaalf (12) maanden Plan aan te schaffen, de prijs staat vermeld op de website, dan wel op de prijslijst zoals gevoegd in de Overeenkomst. Deze overeenkomst wordt afgesloten met de duur van één (1) jaar. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en wordt aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch met één (1) jaar verlengd en vervolgens jaarlijks stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van één (1) jaar tenzij een der partijen uiterlijk één  (1) maand voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst heeft opgezegd.

Artikel 6. Vergoedingen

Opdrachtgever is aan Aanbieder een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor gebruik van de Dienst. De hoogte van de vergoeding kan op diverse manieren worden vastgesteld. Opdrachtgever kan hiervoor een Plan aanschaffen. De verschuldigde bedragen worden vermeld op de prijslijst op de Website en/of in de Overeenkomst. Aanbieder heeft het recht de maandbedragen eenmaal per jaar te verhogen met een bedrag gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie in Nederland, en/of de prijs verhogen. Aanbieder zal Opdrachtgever tenminste (1) een maand van tevoren op de hoogte stellen van een voorgenomen verhoging. Indien Opdrachtgever na die maand gebruik blijft maken van Warp Studio, dan wordt deze geacht akkoord te zijn met deze prijsverhogingen.
Alle tarieven en vergoedingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
De vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel is vastgesteld per jaar en/of per maandelijkse Plan en kan op abonnementsbasis worden aangeboden, tenzij anders aangegeven. Aanbieder kan ervoor kiezen slechts Diensten aan te bieden na ontvangst van een vooruitbetaling.
Een Plan kan door Opdrachtgever te alle tijden naar boven of beneden worden aangepast. De aanpassing gaat per direct in en Opdrachtgever dient het bedrag van het nieuwe Plan voor die maand te betalen.
Indien Opdrachtgever zijn Plan naar beneden bijstelt, dan ontvangt Opdrachtgever geen restitutie voor de resterende dagen van de maand
Betaling door Opdrachtgever aan Aanbieder vindt in beginsel plaats door middel van periodieke, automatische incasso of een andere door Aanbieder aangeboden betalingsmethode, tenzij anders overeengekomen.
Door Opdrachtgever te betalen vergoedingen dienen voorafgaand aan de periode waarop de bedragen betrekking hebben te zijn voldaan.
In geval van betaling op basis van een factuur dient Opdrachtgever binnen (14) veertien dagen na factuurdatum te betalen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Aanbieder gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
In het geval Opdrachtgever in verzuim is, is Aanbieder (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Aanbieder naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Artikel 7. Producten van derden

Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van producten of diensten van derden, dan dient Opdrachtgever hiervoor afzonderlijk en voor eigen rekening en risico zorg te dragen.  Aanbieder is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten van derden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Aanbieder zal geen onderhoud, ondersteuning of andere diensten ten aanzien van producten van derden verrichten en de SLA is nadrukkelijk niet van toepassing op dergelijke producten van derden.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!