Click here for the English version of the Terms of Use

Inleiding

De Warp Industries applicatie (hierna te noemen “de app”) is een mobile app waar je virtual reality trainingen op kan volgen. Je krijgt inzicht en feedback over jouw performance en score. 

De Warp Industries app is gekoppeld aan het Warp Industries platform. Op het platform kunnen de opdrachtgevers van Warp Industries virtual reality trainingen voor je ontwikkelen en die aan je aanbieden. Zodat je de trainingen via de app kan volgen.  

Opdrachtgevers van Warp Industries kunnen via het platform ook een app publiceren met hun eigen huisstijl (“branded app”) als je via zo’n branded app een virtual reality training volgt, dan gelden deze voorwaarden ook.

Over deze voorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden lees je wat de voorwaarden zijn om gebruik te maken van de app van Warp Industries. Hier lees je wat je kan verwachten en welke regels we hanteren. Lees deze voorwaarden dan ook goed door.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via support@warpvr.com

Wie is wie?

Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van de app Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Warp Industries BV. Wij zijn gevestigd aan de Molengraaffsingel 12 te Delft. 

Als je opdrachtgever leest, dan bedoelen we onze opdrachtgevers die via ons platform trainingen voor je ontwikkelen, bijvoorbeeld jouw werkgever of een trainingsbureau, en die je via de app kan volgen. Je krijgt van hen een uitnodiging om deze training via de app te volgen. 

Wanneer gelden deze gebruiksvoorwaarden?

Je kan de app downloaden op de Apple store of Google Play Store, of via een door de opdrachtgever van Warp beschikbaar gestelde store. Door de app te downloaden, te installeren en/of te gebruiken geef je aan dat je de inhoud van deze voorwaarden kent en ermee akkoord gaat. Deze gebruiksvoorwaarden gelden als je de app gebruikt. 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. 

De app: welke regels gelden voor het gebruik hiervan?

Je krijgt toegang tot de app door in te loggen en je te registreren op de app. 

Het volgen van een virtual reality training is persoonsgebonden. Dat betekent dat het je niet is toegestaan om een training die aan jou ter beschikking is gesteld door onze opdrachtgevers te laten volgen door een ander of de app te laten gebruiken door iemand anders.

Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van de app en de handelingen die door jouw account op de app worden verricht. Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor misbruik van de app. 

Wordt dit misbruik veroorzaakt doordat iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt? Dan aanvaarden we daar geen aansprakelijkheid voor. Om dit misbruik te voorkomen adviseren wij om een uniek en sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. Verder adviseren wij om dit wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en dus niet met anderen te delen. 

Je mag op de app geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). 

Als je dit wel doet, dan mogen we je de toegang tot de app per direct geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. 

Om van de App gebruik te kunnen maken, moet jezelf op eigen kosten zorgdragen voor voldoende capaciteit op je telefoon, zodat je video’s kunt afspelen en een werkende internetverbinding. 

Als we een update van de app aanbieden, dan moet je de update zo spoedig mogelijk installeren. 

Je mag de app niet onderwerpen aan reverse engineering of aanpassing zonder onze toestemming. Ook mag je niet de voorzieningen die bedoeld zijn om de app te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

Ook mag je geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat je informatie van onze website, platform of app niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Of is het bijvoorbeeld niet toegestaan een training die je via de app volgt te kopiëren en die voor een ander bedrijf of organisatie commercieel te gebruiken.
Als je dit wel doet, dan ben je aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Ook kunnen we je de toegang tot de App ontzeggen. 

Als je inbreuk maakt op rechten van anderen en we voor die schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade (met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor). 

De app. Wat kan je wel en niet van ons verwachten?

Wij doen ons best om de app aan jou ter beschikking te stellen, zodat je virtual reality trainingen kunt volgen.  Je krijgt van ons hiervoor een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbare licentie. 

 We kunnen echter niet garanderen, dat de app altijd en volledig beschikbaar is en zonder storingen werkt. Treden er storingen op waar we zelf invloed op hebben, dan proberen we die zo snel mogelijk binnen normale werkdagen te herstellen. Daarnaast kan het zijn dat we soms onze Warp Industries platform blokkeren of tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of het Warp Industries Portaal te verbeteren. Dat kan betekenen dat je tijdelijk geen virtual reality trainingen kan spelen, of nieuwe trainingen kan downloaden via de app. 

We zijn vrij om onderdelen van de app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de app en de inhoud ervan actueel, accuraat en foutloos zijn, maar we kunnen dit niet garanderen. Verder zijn wij vrij om te bepalen op welke mobiele besturingssystemen wij de app aanbieden, of voor welke versies we updates voor blijven aanbieden. 

Kosten: welke vergoeding moet je betalen?

We bieden je de app aan zonder dat je hiervoor een vergoeding hoeft te betalen.  Je kunt de virtual reality trainingen die Warp Industries of onze opdrachtgevers aan je ter beschikking stellen dus gratis volgen. Deze vergoeding wordt betaald door onze opdrachtgevers. Mochten opdrachtgevers de vergoeding aan ons niet meer betalen, dan kan het zijn dat je geen toegang meer hebt tot een Virtual reality Training en/of informatie binnen de training, zoals tips en scores, op de app tot het moment dat onze Opdrachtgevers ons weer betaald hebben. 

Aansprakelijkheid: het zit het met schade en kosten?

Het gebruik van de app is voor eigen rekening en risico. Je moet zelf zorgdragen voor een veilige omgeving voor jou of voor anderen als je een virtual reality training volgt. We zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app. 

De inhoud van de virtual reality trainingen wordt niet door ons bepaald. We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de inhoud van de training. 

Ontstaat er door het gebruik van de app directe of indirecte schade waarvoor Warp Industries aansprakelijk is? Dan is deze schade beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Dat geldt ook voor schade als die het gevolg is van fouten in het portaal of de app. 

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. 

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons. 

Overmacht: hoe gaan we daarmee om?

Is er sprake van overmacht, waardoor wij onze diensten niet kunnen leveren? Dan zijn wij niet verplicht om je het app aan te bieden of andere verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren. Hieronder verstaan we ook overmacht die is ontstaan: 

doordat een van onze leveranciers zijn verplichtingen niet is nagekomen; of
doordat er storingen waren in de stroom en/of internetvoorzieningen bij ons, onze leveranciers of anderen.

Privacy: welke bescherming kan je van ons verwachten?

We nemen je privacy serieus en voldoen aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke maatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt rond je privacy, lees dan de privacyverklaring.

Geschillen: wat doen we als we er samen niet uitkomen?

Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden: kunnen we ze wijzigen en wat dan?

We kunnen deze voorwaarden af en toe wijzigen. We laten je dit altijd per email, via de app of via onze website weten. Als je het niet eens bent met deze wijziging, dan kan je de app verwijderen of deïnstalleren van je telefoon. Doe je dat niet en blijf je gebruik maken van de app, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde voorwaarden. 

Afsluiting

We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via support@warpvr.com
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!