Definities

Warp Industries: Bedrijf gevestigd op adres Molengraaffsingel 12 te Delft onder KvK-nummer: 48335458, vertegenwoordigd door Thijs de Vries

Bedrijf X: Het bedrijf waar deze overeenkomst mee wordt afgesloten.

Nemen het volgende in overweging:

 • In 2017 is Warp Industries opgericht. Warp Industries maakt software ten behoeve van het produceren en vertonen van interactieve 360˚ video (hierna het platform) en heeft daarvoor eveneens ontwikkeld Warp VR mobiele apps.
 • Bedrijf X is een videoproductie- of e-learningbedrijf dat met Warp Industries een samenwerking wil aangaan. In het kader van deze samenwerking mag Bedrijf X de titel ”Warp Expert” dragen indien en zolang ze voldoen aan de daarvoor op de website vermelde voorwaarden. 
 • Bedrijf X zal zich inspannen de titel en het platform te promoten. 
 • Partijen wensen de basis uitgangspunten en afspraken ter zake hun samenwerking hieronder vast te leggen. 

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Aard van de overeenkomst

1.1 De kernprestatie(s) van Bedrijf X in het kader van de samenwerking is (zijn): het promoten van het platform en de titel “Warp Expert” door minimaal het plaatsen van de titel “Warp Expert” op de eigen website, zich te gedragen als een integere professional die de standaarden van de markt hoog houdt en het blijven voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.  

1.2 De kernprestatie(s) van Warp Industries in het kader van de samenwerking is (zijn): voor eigen rekening en risico optreden als technologie provider en alle benodigde kennis, hardware, software, online player ter beschikking stellen via het online platform, het beschikbaar stellen van de titel “Warp Expert” en vermelding van Bedrijf X op de website met de titel.

1.3 Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van eigen taken binnen de samenwerking. 

Artikel 2. Termijn

2.1 De samenwerking wordt in eerste instantie aangegaan voor onbepaalde tijd zolang Bedrijf X voldoet aan de op de website gestelde voorwaarden voor het titel. 

2.2 Partijen kunnen deze overeenkomst te allen tijde per direct opzeggen.

Artikel 3. Voorwaarden 

3.1 Indien Bedrijf X zich kwalificeert als een videoproductiebedrijf, verklaart Bedrijf X ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Bedrijf X is werkzaam als 360˚ video producent or freelancer.
 • Bedrijf X heeft kennis van het platform en de bijbehorende mobiele apps.
 • Bedrijf X heeft gewerkt met de nieuwste 360˚ video soft- en hardware.
 • Bedrijf X heeft een portfolio van zelf gemaakte 360˚ video’s op zijn website staan.

3.2 Indien Bedrijf X zich kwalificeert als een e-learningbedrijf, verklaart Bedrijf X ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Bedrijf X is werkzaam als e-learningbedrijf en heeft ten minste één onderwijskundige in dienst.
 • Bedrijf X heeft kennis van het platform en de bijbehorende mobiele apps.
 • Bedrijf X heeft ten minste drie e-learning projecten bij drie verschillende opdrachtgevers succesvol afgerond.

Artikel 4. Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Beide partijen zijn gedurende en na afloop van deze overeenkomst jegens derden verplicht tot geheimhouding omtrent de bedrijfsvoering en wat is afgesproken binnen de samenwerking. 

4.2 Het intellectuele eigendom op alle producten ontwikkeld door of op basis van instructies van Warp Industries rusten bij Warp Industries.

4.3 Warp Industries verkrijgt het recht van Bedrijf X om dienst handelsnaam(/-namen) en logo(‘s) te alsmede een korte omschrijving van de samenwerking te hanteren voor marketing en verkoopdoeleinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Warp Industries is niet jegens Bedrijf X aansprakelijk voor risico’s en schade die voortvloeien uit leveren en gebruik van het platform noch de titel. 

Artikel 6. Wijzigingen

6.1 Deze overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door middel van een schriftelijke, door beide partijen getekende verklaring.

Artikel 7. Slotbepalingen

7.1 Bij schending of niet-nakoming van enige bepaling van deze overeenkomst door Bedrijf X, is Bedrijf X per incident/inbreuk een direct opeisbare boete van € 5.000 verschuldigd alsmede een boete van € 250,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt met een maximum van € 25.000, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

7.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke voortvloeien uit de samenwerking waarop deze overeenkomst betrekking heeft zullen na keuze van de meest gerede partij worden beslecht bij arbitraal vonnis of bij gerechtelijk vonnis.

7.3 Indien gekozen wordt voor arbitrage, zal de president van de Rechtbank in het arrondissement waar Warp Industries gevestigd is, verzocht worden een ter zake kundige arbiter aan te wijzen.

7.4 Voorstaande regeling laat onverlet de mogelijkheid voor partijen om zich (voor spoedeisende aangelegenheden in kort geding), te wenden tot de bevoegde Rechtbank in het arrondissement waar Warp Industries gevestigd is. 

Did this answer your question?