Definities

Warp Industries: Bedrijf gevestigd op adres Molengraaffsingel 12 te Delft onder KvK-nummer: 48335458, vertegenwoordigd door Thijs de Vries

Bedrijf X: Het bedrijf waar deze overeenkomst mee wordt afgesloten.

Nemen het volgende in overweging: 

  • In 2017 is Warp Industries opgericht. Warp Industries maakt software ten behoeve van het produceren en vertonen van interactieve 360 graden video (hierna het platform) en heeft daarvoor eveneens ontwikkeld Warp VR mobiele apps.
  • Bedrijf X wil met Warp Industries een samenwerking aangaan ten aanzien van verkrijgen van meer klanten van het platform.
  • Bedrijf X zal zich inspannen om meer klanten voor het platform te verzorgen. 
  • Partijen wensen de basis uitgangspunten en afspraken ter zake hun samenwerking hieronder vast te leggen. 

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Aard van de overeenkomst

1.1 De kernprestatie(s) van Bedrijf X in het kader van de samenwerking zijn in ieder geval de volledige acquisitie van nieuwe klanten en kan/kunnen zijn: het voor eigen rekening en risico bedenken van training(en), het presenteren daarvan, het voorzien van audio/visuele ondersteuning, inhoudelijke verbetering en ondersteuning verzorgen, vragen en klachten afhandelen, het offline vermarkten van de/een training, etc.  

1.2 De kernprestatie(s) van Warp Industries in het kader van de overeenkomst is (zijn): voor eigen rekening en risico optreden als technologie provider en alle benodigde kennis, software, mobiele apps ter beschikking stellen via het online platform, datakosten, support verzorgen richting de klant, de administratie van verkopen voeren en Bedrijf X uitbetalen. 

1.3 Beide partijen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van eigen taken binnen de samenwerking. 

Artikel 2. Termijn

2.1 De samenwerking wordt in eerste instantie aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3. Vergoeding

3.1 Warp Industries kan een klant gemotiveerd weigeren en zal van iedere klant beoordelen of Bedrijf X daarvoor de gehele acquisitie heeft verricht. Indien een klant afgewezen wordt of Bedrijf X wordt afgewezen als partij die de gehele acquisitie heeft gedaan, dan zal Warp Industries dit, uiterlijk binnen 1 maand nadat het abonnement van de klant al dan niet van start is gegaan, laten weten. Het oordeel van Warp Industries hierin is bindend.

3.2 Van iedere geaccepteerde klant die gebruik maakt van Warp Studio en de Warp VR mobiele apps en waarvoor Bedrijf X de acquisitie verzorgd heeft, verkrijgt Bedrijf X 20% van het abonnementsbedrag die Warp Industries van deze klant ontvangt gedurende een periode van maximaal 2 jaar vanaf het eerste moment dat het abonnement van deze klant van start is gegaan.

3.3 Indien gedurende deze periode van 2 jaar het abonnementsbedrag van deze klant wordt verhoogd, zal tevens van deze verhoging Bedrijf X 20% van het abonnementsbedrag ontvangen gedurende de periode zoals in 3.2 genoemd.

3.4 Klanten moeten tenminste gedurende een periode van 6 maanden geen klant zijn geweest van Warp Studio om voor Bedrijf X in aanmerking te komen voor een vergoeding.

3.5 Warp Industries betaalt aan het einde van ieder kwartaal uit mits er dan een minimumbedrag van € 100 exclusief BTW uit te keren is. Indien het minimum bedrag niet gehaald is, dan zal Warp Industries 3 maanden later nogmaals proberen uit te betalen. 

3.6 Warp Industries bepaalt de marketingstrategie en de prijsstelling van haar platform.

3.7 Bedrijf X is bevoegd van Warp Industries inzage te verlangen in de administratie, echter zonder afgifte te kunnen verlangen. Bedrijf X kan zich op zijn kosten doen bijstaan door een deskundige, aanvaard door Warp Industries of, bij afwijzing, benoemd door de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank op verzoek van Bedrijf X.

Artikel 4. Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Beide partijen zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding omtrent de bedrijfsvoering en financiën van beide partijen alsmede wat is afgesproken in deze overeenkomst. 

4.2 Na beëindiging van de overeenkomst zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding omtrent, de inhoud van deze overeenkomst, de financiën van beide partijen en alle overige vertrouwelijke informatie.  

4.3 Warp Industries verkrijgt het recht van Bedrijf X om dienst handelsnaam(/-namen) en logo(‘s) alsmede een korte omschrijving van de samenwerking te hanteren voor marketing en verkoopdoeleinden.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien een der partijen niet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst kan voldoen als gevolg van omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen, moet deze partij de overmacht zo spoedig mogelijk aan de wederpartij meedelen.

5.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 6 maanden aanhoudt, heeft de andere partij, zonder gerechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere partij is slechts aansprakelijk voor zijn/haar eigen aandeel in de samenwerking. Bedrijf X vrijwaart  Warp Industries ten aanzien van claims en aansprakelijkheid voor (tekortkomingen in) zijn/haar eigen  aandeel in de samenwerking.

6.2 Warp Industries is niet aansprakelijk voor risico’s en schade die voortvloeien uit leveren en gebruik van het platform. 

6.3 Warp Industries heeft een inspanningsplicht ten aanzien haar dienstverlening, waaronder de beschikbaarheid en kwaliteit van het platform, software licenties (live, player, mobile), hosting capaciteit, software engineers, doorontwikkeling, support, projectmanagement, etc. Aansprakelijkheid is beperkt conform de algemene voorwaarden van Warp Industries. Door ondertekening verklaart Bedrijf X deze ontvangen te hebben, er mee bekend te zijn en hiermee in te stemmen.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Partijen kunnen deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen per aangetekend schrijven.

7.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst dienen partijen terstond de volgende gegevens en informatie te retourneren, over te dragen dan wel te verklaren dat deze vernietigd zijn:

  • alle documenten, memoranda, bedrijfsplannen en overige gegevens die door de andere partij zijn verstrekt, alsmede alle vermenigvuldigingen daarvan, opgeslagen in welke vorm dan ook; 
  • alle notities waarvan voor de totstandkoming hiervan de door de andere partij verstrekte informatie gebruik is gemaakt, alsmede alle gemaakte notities; 

7.3 Bij beëindiging van deze overeenkomst heeft Bedrijf X wordt voor alle klanten die minder dan 2 jaar klant zijn nog een maandelijkse vergoeding conform artikel 3.1 en 3.2 uitgekeerd totdat deze klant 2 jaar klant is.

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Deze overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door middel van een schriftelijke, door beide partijen getekende verklaring.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Bij schending of niet-nakoming van enige bepaling van deze overeenkomst door Bedrijf X, is Bedrijf X per incident/inbreuk een direct opeisbare boete van € 5.000 verschuldigd alsmede een boete van € 250,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt met een maximum van € 15.000, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.2 Deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk aangemerkt als zijnde geen agentuurovereenkomst (zoals omschreven in artikel 7:428 ev. BW). Bedrijf X doet afstand van iedere vergoeding na afloop van deze overeenkomst, anders dan het bedrag in artikel 3 genoemd.

9.3 Warp Industries geldt als verantwoordelijk inzake de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover Bedrijf X inzage krijgt in persoonsgegevens, is Bedrijf X eveneens volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. Bedrijf X verklaart te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

9.4 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke voortvloeien uit de samenwerking waarop deze overeenkomst betrekking heeft zullen na keuze van de meest gerede partij worden beslecht bij arbitraal vonnis of bij gerechtelijk vonnis.

9.5 Indien gekozen wordt voor arbitrage, zal de president van de Rechtbank in het arrondissement waar Warp Industries gevestigd is, verzocht worden een ter zake kundige arbiter aan te wijzen.

9.6 Voorstaande regeling laat onverlet de mogelijkheid voor partijen om zich (voor spoedeisende aangelegenheden in kort geding), te wenden tot de bevoegde Rechtbank in het arrondissement waar Warp Industries gevestigd is. 

Did this answer your question?